Politica de confidentialitate

– Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal –

A. INFORMAȚII GENERALE
Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, Primaria Boianu Mare, procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul website-ului atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

www.comuna-boianumare.ro este website-ul oficial al Comunei Boianu Mare pentru asigurarea unei mai mari transparențe, o mai bună înțelegere de către cetățeni a activităților unității administrativ-teritoriale a Comunei Boianu Mare și pentru îmbunătățirea procesului de comunicare dintre cetățeni și instituție. Prin intermediul secțiunilor sale, website-ul oferă utilizatorilor informații, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări și știri referitoare la activitățile comunei.

Operator de date cu caracter personal și în această calitate procesează datele cu caracter personal ale contribuabililor, ale partenerilor contractuali, ale vizitatorilor sediului instituției, ale interesului persoanelor care accesează website-ul nostru sau comunică cu noi pe diverse canale de comunicare (email, fax, telefon, poștă, întâlniri, participare evenimente, etc), angajați și colaboratori, alte persoane fizice, în vederea sprijinirii procesului de furnizare a serviciilor publice pentru contribuabili și a activităților suport specifice administrației publice.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului nostru, modul în care utilizăm aceste informații, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.
În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind activitatea Comuna Boianu Mare..

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe detalii despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.
Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator al website-ului.

Primaria Boianu Mare se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

B. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de mesaje sau solicitări de informații, a transmiterii de sesizări, reclamații, a diverselor solicitări de servicii, sau pentru a achita online impozite și taxe locale, amenzi către anumite instituții, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare sau autentificare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal pentru:
– Transmiterea de mesaje sau solicitări de informații, prin utilizarea formularului de contact pe care îl regăsiți pe website-ul nostru la secțiunea ”CONTACT”;
– Formularea și transmiterea de sesizări sau reclamații, prin utilizarea formularului de contract regăsit la secțiunea ”INFORMAȚII UTILE”, subsecțiunea ”Sesizări sau reclamații”;
Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea contactării și transmiterii solicitărilor/sesizărilor dumneavoastră, sau a efectuării online a plății taxelor, impozitelor și amenzilor, prin intermediul website-ului nostru.
Datele solicitate cu ocazia utilizării acestor formulare sunt:
– numele complet, adresa de e-mail – (în cazul utilizării formularul de Contact),
– numele, prenumele, adresa, telefon, email – (în cazul utilizării formularului pentru Sesizări sau reclamații),
Website-ul nostru include și alte linkuri către website-uri pe care Primaria Boianu Mare nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor instituţii. Primaria Boianu Mare nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți. (ex. drive.google.com)

C. PRELUCRAREA ANUMITOR INFORMAȚII PE SITE
Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, website-ul comuna-boianumare.ro colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele IP (Protocol Internet), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web, și datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri.
Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

D. SCOPURILE PRELUCRĂRII
• formularea răspunsurilor la solicitări, sesizări, reclamații primite online;
• Efectuarea de analize interne destinate îmbunătățirii serviciilor publice locale;
• Îndeplinirea altor obligații legale specifice autorității publice locale;
• Administrarea și întreținerea website-ului, îmbunătățirea experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al website-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor website-ului.
• Colectarea de informații de la cetățeni privind gradul de satisfacție referitor la activitatea administrației publice locale.

E. TEMEIURILE PRELUCRĂRII
Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți parte, sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract, conform art. 6, lin. 1, lit. b) din Regulamentul UE 679/2016 ( în ceea ce privește încheiere și executarea contractelor în care Primaria Boianu Mare, prin intermediul instituțiilor subordonate este parte: concesiune, locațiune, achiziție, vânzare-cumpărare prin licitație publică, etc).
• Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului, conform prevederilor art. 6, alin.1, lit. c) din Regulamentul UE 679/2016, în ceea ce privește activitatea de constatare, impunere și control, precum și colectare de la cetățeni a impozitelor și taxelor locale, amenzilor, a elaborării, întocmirii, aprobării și execuției bugetului unității administrativ-teritoriale, pentru înregistrarea financiar-contabilă.
• Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulamentul UE 679/2016, atunci când prelucrarea datelor se realizează în legătură cu activitatea instituției noastre, respectiv furnizarea în baza Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, a serviciilor publice de interes local către cetățeni prin activități, inițiative, evenimente, realizarea de programe și proiecte, prin intermediul instituțiilor și serviciilor publice subordonate privind:
– Educația,
– Serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială,
– Sănătatea,
– Cultura,
– Tineretul,
– Sportul,
– Ordinea publică,
– Situațiile de urgență,
– Protecția și refacerea mediului,
– Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a munimentelor istorice și de arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale,
– Dezvoltarea urbană,
– Evidența persoanelor,
– Podurile și drumurile publice,
– Serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local,
– Activitățile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor,
– Activitățile de administrație social-comunitară,
– Locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa,
– Punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale,
– Alte servicii publice stabilite prin lege:
– impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, munca în folosul comunității,
– colectare debite/ recuperare creanțe,
– emitere autorizare/ licențe,
– resurse umane,
– fond funciar, registru agricol
– gestiunea economico-financiară și administrativă,
– darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietatea publică
– vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată
– stare civilă,
– urbanism și amenajarea teritoriului,
– registrul electoral – evidența electorală,
– arhivă
– registratură, relații publice, secretariat.
• Prelucrarea este necesară în scopul legitim de a îmbunătăți permanent experiența dumneavoastră pe site, pentru securitate (pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei) și protejarea drepturilor și intereselor și ale terților, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul UE nr. 679/2016.

Furnizarea datelor în acest scop nu este obligatorie, refuzul furnizării datelor nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

F. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Primaria Boianu Mare prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare și a interesului de protejare a drepturilor cetățenilor.
Mai precis, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, ci numai o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat conform prevederilor legale aplicabile. De îndată ce nu mai avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de ștergere sau distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp.
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Primaria Boianu Mare nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, se vor aplica măsuri care vizează ștergerea, anonimizarea, arhivarea, distrugerea în conformitate cu procedurile legale aplicabile și cerințele de protejarea intereselor persoanelor vizate.
G. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Primaria Boianu Mare poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității societății noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, ori în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege, la solicitarea organelor fiscale sau a altor autorități competente de control.
Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

H. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
• Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la Primaria Boianu Mare, ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care Primaria Boianu Mare are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către instituție. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, acolo unde prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră;
– în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
3. (iii) PrimariA Boianu Mare nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.
Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care Primaria Boianu Mare are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către Primaria Boianu Mare
Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

I. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Comuna Boianu Mare pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri,
Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu.
Restricționăm accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.
Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră (de exemplu: furt de identitate, frauda sau pierdere financiară discriminare), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competenta de supraveghere depre incidentele de utilizare incorectă sau incursiuni neautorizate în site-ul www.comuna-boianumare.ro

J. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE
Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

K. CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la adresa de la rubrica contact.